Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo aprašas (200,2 KB)

Valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo aprašas (233,6 KB)

Valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo aprašo pakeitimas (213,5 KB)

LR susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtinti valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis (nuo 2017 m. sausio 1 d. maksimali kintamoji dalis sudaro 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies).

Generalinio direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis–5099,37 Eur.

 

Veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžiui nustatyti 2021 m.

Rodikliai Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc. Planas/Faktas 2021 m. 2021 m.
I ketv.
2021 m.
II ketv.
2021 m.
III ketv.
2021 m.
IV ketv.
Oro erdvės naudotojų vėlavimai dėl įmonės teikiamų paslaugų (minutės/skrydžiui) 20 Planas ≤0,03 ≤0,03 ≤0,03
Faktas 0 0 0
Sąnaudų dydis, tūkst. Eur 20 Planas ≤23 088 ≤5 656 ≤11 684
Faktas 15 894 5 141 10 753
Pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui, tūkst. Eur

10

Planas ≥62,5 ≥4,8 ≥12,1
Faktas 27,9 8,3 19,6

 

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Eil. Nr. Kategorija 2020 m. 2021 m.
I ketv.
2021 m.
II ketv.
2021 m.
III ketv.
2021 m.
IV ketv.
2021 m.
1. Valdybos nariai 1.691 1.566 1.374
2. I lygio vadovai - Generalinis direktorius 6.534 7.385 7.392 6.245
3. II lygio vadovai 5.721 6.539 6.389 6.522
4. III lygio vadovai 4.052 4.089 4.080 4.041
5. Skrydžių vadovai 3.739 3.762 3.777 3.793    
6. Oro eismo vadybos specialistai 3.569 3.602 3.602 3.602
7. Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 2.710 2.674 2.663 2.683
8. Kiti darbuotojai 2.217 2.212 2.237 2.198

 

VĮ „ORO NAVIGACIJA“ VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Eil. Nr. Kategorija 2020 m. 2021 m.
I ketv.
2021 m.
II ketv.
2021 m.
III ketv.
2021 m.
IV ketv.
2021 m.
1. Valdybos nariai 5 5 5 5
2. I lygio vadovai - Generalinis direktorius 1 1 1 1
3. II lygio vadovai 6 6 5
4. III lygio vadovai 19 21 22
5. Skrydžių vadovai 91 91 91    
6. Oro eismo vadybos specialistai 7 7 7
7. Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 59 59 57
8. Kiti darbuotojai 100 100 98


Pastaba. Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna apie 98 % pajamų. Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausia naudojasi užsienio ūkio subjektai (99 %). Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.Puslapis atnaujintas: 2021-10-13

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460