Skip to main content
BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis

 

Jūsų asmens duomenys „Oro navigacijoje“ tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Duomenų tvarkymui „Oro navigacija“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus – tokiais atvejais įsipareigojame imtis visų būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, kad procesas būtų atliekamas laikantis aukščiau minėtų nurodymų ir būtų užtikrintos tinkamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės.

Taisyklės

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų ar problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu „Oro navigacijoje“, prašome kreiptis elektroninio paštu: duomenuapsauga@ans.lt

[[#ex]]

Asmens duomenų subjekto teisės

Žinoti (būti informuotas), kas tvarko Jūsų duomenis ir kodėl (Reglamento 12–14 straipsniai).

Susipažinti su savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis).

Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis). Reikalauti ištrinti ir būti pamirštam (Reglamento 17 straipsnis), jei tai pagrindžiama viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

Apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis. Perkelti savo duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis).

Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo veiksmų (neveikimo).

Savo teises galite įgyvendinti:

  • siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu duomenuapsauga@ans.lt. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtina teisės aktų nustatyta tvarka;
  • siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Balio Karvelio g. 25, LT-02184, Vilnius, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
  • savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Detalią informaciją apie asmens duomenų subjektų prašymų ir užklausų valdymą rasite Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklėse.

[[#ex]]

Atnaujinimo data: 2022-11-07 13:53:55