Korupcijos prevencija

Iniciatyvos, visuomenės švietimas

2021-03-04

Šią savaitę vyko jau trečiasis VĮ „Oro navigacija“ Antikorupcinės vadybos sistemos auditas, kurį atliko nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“ auditorius Massimiliano Pasqualini ir stebėtojas Olegas Zakabuninas. Audito metu buvo tikrinama dokumentų ir procesų atitiktis ISO 37001 standartui. Atliekant auditą, didelis dėmesys buvo skirtas Įmonės ir jos konteksto suvokimui, suinteresuotų šalių poreikiams ir lūkesčiams, antikorupciniams įsipareigojimams veiklos partneriams, dovanų ir svetingumo politikai bei korupcijos rizikų vertinimui. Taip pat analizuotas vidaus audito vaidmuo antikorupcinės vadybos sistemoje, pateikti siūlymai dėl aukščiausios vadovybės atliekamos vertinamosios analizės, aptarti kiti klausimai.

Audito metu trūkumų ar neatitikčių nenustatyta. Įmonė gavo papildomų rekomendacijų dėl Antikorupcinės vadybos sistemos gerinimo.

„Esame pirmoji valstybės įmonė, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota akreditavimo kompanijos, turinčios akreditaciją sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą. Pradėję taikyti aukščiausius antikorupcinius standartus, siekiame kartelę išlaikyti ir toliau. Įmonės veikloje itin daug dėmesio skiriame rizikos vertinimui, korupcijos kontrolės procesų tobulinimui ir monitoringui. Skatiname darbuotojus būti atsakingais ir sąmoningais, identifikuojant galimas antikorupcines veiklas bei jas užkardant“ – sako laikinoji VĮ „Oro navigacija“ generalinė direktorė Redvita Četkauskienė.

Įmonėje antikorupcinė vadybos sistema pagal LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą įdiegta 2018 metais.


2019-03-22

„Oro navigacijai“ – antikorupcinės vadybos sistemos efektyvumą įrodantis sertifikatas

Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikėja valstybės įmonė „Oro navigacija“ tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota akreditavimo kompanijos, turinčios akreditaciją sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą.

Įmonės sertifikavimą atliko nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“ Audito metu buvo tikrinama dokumentų ir procesų atitiktis ISO 37001 normoms, įmonės įgyvendinamos finansinės ir nefinansinės kontrolės priemonės, personalo patikros ir kvalifikacijos kėlimo procedūros, įsigijimų procesų atitiktis standartui, pranešėjų apsauga, analizuojamas korupcijos rizikų identifikavimo, vertinimo ir mažinimo procesas. Auditoriai taip pat vertino, kaip įmonė pasirengusi fiksuoti ir šalinti korupcinės vadybos sistemos neatitikimus. Patikros metu įvertintas ir įmonės dalyvavimo tarptautiniuose projektuose skaidrumas.

........... ANTI-BRIBERY

„Kasdieninėje veikloje didelį dėmesį skiriame etiško elgesio ir etiško verslo skatinimui, rizikos vertinimui bei korupcijos kontrolės mechanizmų diegimui bei tobulinimui. Siekiame, kad kiekvienas įmonės darbuotojas būtų atsakingas už įvairių korupcijos apraiškų užkardymą ir atsparumo joms didinimą. Džiugu, kad mūsų pastangos nenuėjo veltui – dabar turime įdiegtos sistemos profesionalumą įrodantį sertifikatą,“- sako „Oro navigacijos“ generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Siekiant „Oro navigacijoje“ įdiegti antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017 „Antikorupcijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą 2017-2018 metais įmonėje atlikti vidaus teisės aktų, viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai. „Oro navigacijos“ komandą papildė grėsmių prevencijos specialistas. 2018 m. rugpjūčio pabaigoje minėta sistema buvo įdiegta.

 


 

2018-09-06

„Oro navigacijoje“ įdiegta antikorupcinė vadybos sistema

Atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, Susisiekimo ministerijos siekį stiprinti korupcijos prevencijos sritį bei valstybės įmonės „Oro navigacija“ tikslą – užsitikrinti dar didesnį klientų, partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą, 2018 m.rugpjūčio pabaigoje įmonėje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą.

Standartas - praktinis vadovas, kelrodis organizacijoms, siekiančioms sukurti, stebėti, vertinti ir tobulinti antikorupcinės vadybos sistemą, kuria būtų mažinama korupcijos rizika, efektyviai identifikuojamos korupcijos rizikos ir tiriami korupciniai incidentai. Įmonėje standarto ISO 37001 nuostatos yra integruotos į kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 standartą.

„Antikorupcinės vadybos sistemoje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui, etiško elgesio ir etiško verslo skatinimui, rizikos vertinimui ir korupcijos kontrolės mechanizmų diegimui bei tobulinimui. Siekiame, kad kiekvienas įmonės darbuotojas būtų atsakingas už įvairių korupcijos apraiškų užkardymą ir atsparumo joms didinimą. Tikimės, kad antikorupcinės vadybos sistemos pagal standarto ISO 37001 įdiegimas sustiprins regioninį ir tarptautinį partnerių pasitikėjimą", - sako „Oro navigacijos" generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Šiuo metu pradėtos viešojo pirkimo procedūros sertifikavimo paslaugoms pirkti, siekiant gauti akredituotą sertifikatą, įrodantį įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos atitikimą ISO 37001 standartui.
 


 2018-04-23

„Oro navigacijos“ darbuotojai supažindinami su antikorupcinės vadybos sistema

 „Oro navigacijos“ darbuotojams nuo gegužės organizuojami specialūs mokymai, kurių metu jie supažindinami su įmonėje diegiama antikorupcinė vadybos sistema.

Pirmuosius mokymus, kuriuose dalyvavo departamentų vadovai, padalinių vadovai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, teisininkai, Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai. vedė bendrovės „Corporate securitus“ lektoriai.

Mokymų metu įmonės darbuotojai supažindinti su antikorupcinės vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus, struktūra bei šios sistemos procesų įgyvendinimu įmonėje.

Iki metų pabaigos numatyta su diegiama antikorupcinės vadybos sistema supažindinti visus įmonės darbuotojus.

 


 2018-04-23

Susisiekimo ministerijoje diskutuota apie antikorupcijos politiką, aptarti pasiekti rezultatai

Balandžio 23 d. „Oro navigacijos" direktorius Mindaugas Gustys bei už korupcijos prevenciją atsakingi įmonės darbuotojai Vytautė Juškaitė ir Žygimantas Jakonis dalyvavo bendrame susitikime su Susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių vadovais ir už korupcijos prevenciją atsakingais asmenimis.

Susitikime taip pat dalyvavo „Transparency International" Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas, kuris pasidalino atliktais tyrimais valstybės valdomų įmonių korupcijos prevencijos srityje.

Renginio metu buvo kalbama apie susisiekimo sektoriaus vykdomą antikorupcijos politiką ir pasiektus rezultatus, apžvelgta įstaigų, įmonių ir bendrovių antikorupcinė veikla, pasiekti rezultatai ir pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais.

Per susitikimą įvardintos pagrindinės rizikos, į kurias šiuo metu bus kreipiamas didžiausias dėmesys: rizikų mažinimas viešuosiuose pirkimuose, viešų ir privačių interesų tinkamas deklaravimas, personalo patikimumas.

Tokio pobūdžio susitikimus planuojama organizuoti reguliariai, siekiant visų susisiekimo sektoriaus įmonių, įstaigų ir organizacijų sėkmingo bendradarbiavimo korupcijos prevencijos srityje.
 

 

2018-03-19

Parengta atmintinė darbuotojams dėl skaidraus darbo principų

„Oro navigacijos“ darbuotojams parengta atmintinė, kaip elgtis, jei interesantai įmonės darbuotojams pasiūlytų dovanas ar kitokį atlygį.  
Su atmintine galite susipažinti čia
 


2018-02-02

„Oro navigacijos“ darbuotojams – pristatymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo

„Oro navigacijos“ darbuotojams, inicijuojantiems ir vykdantiems viešuosius pirkimus, sausio 31 d. surengtas pristatymas, kurio metu jie supažindinti su įmonėje nuo vasario 1 d. įsigaliojančia nauja viešųjų pirkimų tvarka.

Pristatymą apie naują viešųjų pirkimų tvarką vedė bendrovės „Ernst & Young Baltic“ atstovas. Ši viešojo pirkimo būdu atrinkta įmonė kartu su „Oro navigacijos“ viešųjų pirkimų specialistais parengė naują įmonės viešųjų pirkimų tvarką.

„Ernst & Young Baltic“ atstovas pristatymo metu supažindino su viešųjų pirkimų proceso problematika, akcentuodamas konkurencijos užtikrinimą viešuosiuose pirkimuose bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymosi svarbą, pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas bei teismų praktiką viešųjų pirkimų klausimais, pristatė nuo vasario įmonėje atsirandančias naujoves inicijuojant ir vykdant viešuosius pirkimus.

Nuo vasario 1 d. įsigaliojančiame Viešųjų pirkimų proceso apraše detalizuoti įmonėje inicijuojamų viešųjų pirkimų proceso dalyviai, numatytos jų funkcijos ir atsakomybės. Pirkimo procedūrose aprašytas ir nepriklausomų ekspertų vaidmuo, rekomenduojama juos pasitelkti vykdant viešuosius pirkimus.

„Oro navigacijos“ viešųjų pirkimų specialistai įmonės darbuotojams planuoja surengti papildomus mokymus, kuriuose ketina pateikti įvairių praktinių pavyzdžių, padėsiančių efektyviau vykdyti viešuosius pirkimus.
 


2017-10-31

Startuoja „Oro navigacijos“ inicijuota antikorupcinė iniciatyva

Susisiekimo ministerijos skelbto antikorupcinių iniciatyvų konkurso nugalėtoja pripažinta valstybės įmonės (VĮ) „Oro navigacija“ iniciatyva antradienį pradeda veikti.

 „Įmonės viešųjų pirkimų specialistai nuolat gauna el. laiškus iš įvairių tiekėjų, kurie siūlo savo prekes ar paslaugas. Norint tokią informaciją sisteminti ir praplėsti galimų tiekėjų ratą vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus neskelbiamos apklausos būdu, nusprendėme sukurti specialią elektroninę paraiškos formą ir taip kaupti gaunamus duomenis. Prireikus specifinių paslaugų, kurias įsigyti privalome operatyviai, ir galiojantys teisės aktai leidžia šias paslaugas įsigyti vykdant neskelbiamus pirkimus, mūsų viešųjų pirkimų specialistai kreipsis į užsiregistravusius ir kitus potencialius tiekėjus“, - sako Mindaugas Gustys, laikinai einantis VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus pareigas.

Pasak jo, nauja pasiūlymų pateikimo forma sudarys sąlygas efektyvesniam ir skaidresniam mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimui neskelbiamos apklausos būdu. Automatiškas registravimas sutaupys laiko ir resursų tiek įmonės darbuotojams, tiek ir tiekėjams. Rengiantis vykdyti viešuosius pirkimus apklausos būdu, viešųjų pirkimų specialistai peržiūrės ir susisieks su paraiškas elektronine forma pateikusiais tiekėjais. Tokiu būdu bus sudaroma galimybė didesniam tiekėjų ratui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Norint pasiūlyti savo paslaugas, potencialiems tiekėjams elektroninėje formoje reikės nurodyti šią informaciją: fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, rekvizitus, informuoti, ar fizinis/juridinis asmuo yra prisijungęs prie informacinės sistemos „E. sąskaita“, pasirinkti prekių ar paslaugų, kurių viešajame pirkime tiekėjas pageidauja dalyvauti, kategoriją.

Užpildę šią formą, tiekėjai  jų nurodytu elektroniniu paštu gaus patvirtinimą apie sėkmingą registraciją, o informacija bus automatiškai talpinama specialiai šioms paraiškoms sukurtame el. pašte. Viešųjų pirkimų specialistai turės prisijungimą prie šio el. pašto ir, kai bus vykdomi tam tikros kategorijos viešieji pirkimai neskelbiamos apklausos būdu, visi elektroninėje paraiškoje tą kategoriją pažymėję tiekėjai bus apie tai informuoti.

Informacija apie šias naujoves bus skelbiama Centriniame viešųjų pirkimų portale, viešinant metinius pirkimų planus ir jų pakeitimus.

VĮ „Oro navigacija“ savo svetainėje gyventojus taip pat kviečia teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių, kasdienėje veikloje vadovaujasi Korupcijos prevencijos politikos aprašu, įmonėje įkurta pasitikėjimo linija, reguliariai skelbiamos naujienos apie įmonėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

Skrydžių valdymo paslaugas teikiančios VĮ „Oro navigacija“ pajamas sudaro rinkliavos už oro navigacijos paslaugas, kurias moka užsienio aviakompanijos, besinaudojančios šiomis paslaugomis.  Iš jų gaunama apie 99 proc. įmonės pajamų.

Tiekėjų registracijos forma
 


2017-10-27

 „Oro navigacijos“ antikorupcinė iniciatyva pripažinta konkurso nugalėtoja

Nuotraukoje – Saugumo skyriaus viršininkas Žygimantas Jakonis ir Teisės skyriaus teisininkė Vytautė Juškaitė Padėka

Nuotraukoje – Saugumo skyriaus viršininkas Žygimantas Jakonis ir
Teisės skyriaus teisininkė Vytautė Juškaitė


Valstybės įmonė „Oro navigacija“ pripažinta Susisiekimo ministerijos inicijuoto antikorupcinių iniciatyvų konkurso nugalėtoja. Įmonės atstovams spalio 26 d. įteikta susisiekimo ministro Roko Masiulio padėka.

 „Oro navigacija“ apdovanota už antikorupcinę iniciatyvą įmonės interneto svetainėje sukurti viešųjų pirkimų elektroninę versiją tiekėjams, norintiems dalyvauti įmonės vykdomuose viešuosiuose pirkimuose neskelbiamos apklausos būdu. Ši iniciatyva vadinama gerosios praktikos pavyzdžiu.

Susitikimas, kuriame dalyvavo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonės, įstaigos ir bendrovės, ketvirtadienį surengtas Susisiekimo ministerijoje. Jame taip pat buvo dalinamasi gerosios praktikos pavyzdžiais kovojant su korupcija, aptariami tolimesni korupcijos prevencijos žingsniai.

„Oro navigacija“ savo svetainėje gyventojus taip pat kviečia teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių, kasdienėje veikloje vadovaujasi Korupcijos prevencijos politikos aprašu, įmonėje įkurta pasitikėjimo linija, reguliariai skelbiamos naujienos apie įmonėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones.
 


 2017-10-19

Analizuojamos antikorupcinės vadybos sistemos pritaikymo galimybės

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojai toliau gilina žinias korupcijos prevencijos temomis. Spalio 17 d. dalyvauta informaciniame seminare apie Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus ir jos naudojimo tvarką.

Lietuvos standartizacijos departamento organizuotą informacinį seminarą vedė Nacionalinės antikorupcijos asociacijos vadovas dr. Raimundas Kalesnykas. Renginyje dalyvavo įmonės darbuotojai, paskirti atsakingais už korupcijos prevencijos kontrolę - Saugumo skyriaus viršininkas Žygimantas Jakonis ir Teisės skyriaus teisininkė Vytautė Juškaitė.

Seminare atkreiptas dėmesys į organizacijos konteksto nustatymo svarbą, taikant minėtą standartą. Taip pat pristatyta standarto struktūra ir audituojamos sritys bei antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimas remiantis šiuo standartu. Analizuota ir standarto taikymo nauda organizacijai.

Atsižvelgiant į minėto standarto nuostatas, bus siekiama pritaikyti gerosios praktikos pavyzdžius VĮ „Oro navigacija“ veikloje.

 


 2017-10-06

Gilintos žinios apie korupcijos prevencijos kontrolę ir dalintasi gerąja praktika

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos kontrolę, dalyvavo mokymuose, kuriuose gilino savo žinias korupcijos prevencijos temomis.

2017 m. rugsėjo 26 d. Saugumo skyriaus viršininkas Žygimantas Jakonis ir Teisės skyriaus teisininkė Vytautė Juškaitė dalyvavo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos organizuotame seminare "Antikorupcinė viešojo sektoriaus veikla, paremta tarptautiniais reikalavimais". „Oro navigacijos“ atstovai taip pat pasidalino gerąja praktika, kaip įmonė dirba korupcijos prevencijos srityje.

Seminare aptartas kokybės valdymas viešajame sektoriuje antikorupciniu aspektu, pristatyta tarptautinio standarto LST ISO 37001:2017 "Antikorupcinės vadybos sistemos, Reikalavimai ir naudojimo gairės" svarba ir taikymo galimybės Lietuvoje. Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas pasidalino rekomendacijomis apie antikorupcinį veiklos kūrimą tiek versle, tiek viešajame sektoriuje.
 


2017-06-26

„Oro navigacijos“ darbuotojai pasiryžę pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus

Balandžio pradžioje atlikto vidinio korupcijos prevencijos tyrimo duomenimis, daugiau nei trys ketvirtadaliai (76 proc.) tyrime dalyvavusių valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų praneštų vadovybei arba teisėsaugos institucijoms apie pastebėtus korupcijos atvejus.

Vos 3 proc. darbuotojų teigė to nedarysiantys, o dar 20 proc. sakė nežinantys, kaip pasielgtų tokiu atveju.

Tyrimas buvo atliekamas anonimiškai, darbuotojų buvo prašoma atsakius į klausimus atsakymus įmesti į specialiai pastatytas dėžutes įmonės padaliniuose Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Tyrime savanoriškai anketas užpildė 119 įmonės darbuotojų.

Apklausos metu, darbuotojų, be kita ko, buvo klausiama, ar jiems buvo siūlomas kyšis. Iš 119 darbuotojų 118 atsakė neigiamai, 1 žmogus į klausimą neatsakė.

Į klausimą, ar manote, kad organizacijoje yra paplitusi situacija, kai personalui norima papildomai atsilyginti, 81 darbuotojas atsakė neigiamai, 33 dirbantieji teigė nežinantys. Teigiamai atsakė tik 5 įmonės darbuotojai.
 


2017-06-23

Dalyvauta korupcijos prevencijos mokymuose

Birželio mėnesį valstybės įmonės „Oro navigacija“ vadovybė ir padalinių vadovai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose. Juos vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai.

Birželio 16 d. ir birželio 22 d. vykusiuose mokymuose kalbėta apie korupcijos prevenciją, aptarti galimi interesų konfliktų atvejai, supažindinta su privačių interesų deklaracijų pildymo tvarka, diskutuota apie dovanas ir nepotizmą.
 Puslapis atnaujintas: 2021-03-05

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460